Know Where You Stand
with your first appointment FREE
|
Associate Solicitor

Kenny Trần

Bắt tay vào sự nghiệp, Kenny phục vụ như một học viên đa năng, tích lũy kinh nghiệm đáng kể trên các lĩnh vực pháp lý đa dạng bao gồm Luật Gia đình, Di chúc & Bất động sản, Hình sự và Tranh tụng Dân sự. Hiện tại, anh ấy thực hành độc quyền về Luật Gia đình, Bạo lực Gia đình và Luật Di sản, tận dụng sự hiểu biết của anh ấy về những phức tạp tài chính thu được từ nền tảng thương mại của anh ấy.

Cộng đồng, tình nguyện và sở thích

Kenny đã thể hiện cam kết của anh ấy đối với dịch vụ cộng đồng. Anh ấy đã tích cực tham gia vào các vai trò tình nguyện tại các tổ chức dịch vụ pháp lý như Whittlesea Community Connections Legal Service và Moonee Valley Legal Service. Trong những khả năng này, Kenny cũng đã đảm nhận công việc chính sách.

Sự cống hiến của Kenny mở rộng đến sự tham gia của anh ấy vào các lợi ích và hiệp hội nghề nghiệp, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại Úc. Anh ấy giữ tư cách thành viên trong các tổ chức quý giá như Vietnamese Community of Australia Victorian Chapter (VCA VIC) và Vietnamese Australian Professionals Network (VAPN). Hơn nữa, Kenny là thành viên đồng quản trị và phó chủ tịch đáng kính của Whittlesea Multicultural Communities Council (WMCC). Cam kết của Kenny trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và hòa nhập đa văn hóa được chứng minh thêm bằng sự tham gia của anh ấy vào các sáng kiến nổi bật như chương trình Dual Identity Leadership Program (DILP) và chương trình Intercultural Young Advocacy Leaders (IYAL).

Kenny được bầu vào Hội đồng quản trị của Ethnics Community Council of Victoria (ECCV) trong năm 2023, cơ quan cao nhất cho các cộng đồng di cư và tị nạn ủng hộ nhân quyền, tự do, tôn trọng, và bình đẳng cho các cộng đồng di cư và tị nạn.

Ngoài các cam kết nghề nghiệp của mình, Kenny tìm thấy niềm vui trong các hoạt động giải trí như luyện Brazilian Jiu-Jitsu vá múa lân.

Ngôn ngữ

Kenny thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt, Kenny sở hữu một khả năng độc đáo để thu hẹp khoảng cách văn hóa và ngôn ngữ, làm phong phú thêm các tương tác chuyên nghiệp và tham gia cộng đồng.

Trình độ chuyên môn

Bằng cấp của Kenny được nhấn mạnh bởi bằng Cử nhân Luật, Cử nhân Thương mại (Quản lý Tài chính) và Văn bằng Sau đại học về Thực hành Pháp lý.

Kenny được nhận vào thực tập tại the Supreme Court of Victoria và High Court of Australia.

Tóm lại, Kenny là hiện thân của một chuyên gia tuyệt vời với bộ kỹ năng đa diện, sự cống hiến kiên định cho dịch vụ cộng đồng và cam kết vững chắc về sự xuất sắc trong thực tiễn pháp lý.

Embarking on his career, Kenny served as a versatile practitioner, accumulating substantial experience across diverse legal domains including Family Law, Wills & Estates, Criminal, and Civil Litigation. Presently, he practises exclusively in Family Law, Family Violence and Estate Law, leveraging his understanding of financial intricacies garnered from his commerce background.

Community, Volunteering and Interests

Kenny has demonstrated his commitment to community service. He has been actively engaged in voluntary roles at the legal service organizations such as the Whittlesea Community Connections Legal Service and the Moonee Valley Legal Service. Within these capacities, he has also assumed policy work.

Kenny’s dedication extends to his involvement in various professional interests and associations, notably within the Vietnamese community in Australia. He holds memberships in esteemed organizations including the Vietnamese Community of Australia Victorian Chapter (VCA VIC) and the Vietnamese Australian Professionals Network (VAPN). Moreover, he serves as a respected Board Member and Vice President of the Whittlesea Multicultural Communities Council (WMCC). Kenny’s commitment to fostering multicultural understanding and inclusion is further evidenced by his participation in prominent initiatives such as the Dual Identity Leadership Program (DILP) and the Intercultural Young Advocacy Leaders (IYAL) program.

Kenny was elected to the Board of the Ethnics Community Council of Victoria (ECCV) in 2023, the peak body for migrant and refugee communities advocating for human rights, freedom, respect, equality and dignity for migrant and refugee communities. Kenny serves as a current Board member.

Beyond his professional commitments, Kenny finds solace in recreational pursuits such as practising in Brazilian jiu-jitsu and cultural lion dance.

Languages

Kenny is proficient in both English and Vietnamese, Kenny possesses a unique ability to bridge cultural and linguistic divides, enriching his professional interactions and community engagements.

Qualifications

Kenny’s qualifications are underscored by his Bachelor of Law, Bachelor of Commerce (Financial Management), and Graduate Diploma in Legal Practice.

He holds admission to practice in the Supreme Court of Victoria and the High Court of Australia.

In summation, Kenny embodies a consummate professional with a multifaceted skill set, steadfast dedication to community service, and an unwavering commitment to excellence in legal practice.

Deborah Sim